Pjolterhaugen

Pjolterhaugen

Pjolterhaugen ligger foran den gamle kommandantboligen ved Gimle og ble brukt til samlinger og rekreasjonssted for soldatene. Haugen fungerte som et naturlig lysthus med trærne som rammet inn toppen av haugen. Toppen er jevnet til og ble belagt med heller. Det skal også ha vært et rekkverk oppe på toppen som nå er helt borte. På nordenden av haugen er det en liten trapp opp på haugen. 


Da offiserene samla seg til konserter og festligheter ved haugen, ble det servert "pjolter". En pjolter er en alkoholholdig drikk som oftest av billig druebrennevin (brandy) eller blended whisky, blandet med soda eller selters. Pjolter er et særnorsk fenomen og var spesielt populær på begynnelsen av 1900-tallet og i noen tiår etter andre verdenskrig. 

Pjolterhaugen har en gang vært en del av det store feltet Kjempegravane ved Oddernes. Gravfeltet er gjengitt på en rekke gamle kart over KRistiansand, som på utsnittet under fra et kart datert midten av 1700-tallet.

Utsnitt fra  kartblad i Frederik den V's atlas Løsblad bd. 40 pl 63.
Grundrit Z og Situationscharte over Christiansand men tilhørende fæstninger.
Efter herr general-major og general-quarteer-mester von Sundts ordre optagen og forferdiget anno 1747.
© Det kongelige Bibliotek.

 

Tekst: Yvonne Fernmar Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.