Pennefeltet

Listasamfunnet i bronsealderen ser ut til å ha vært stabilt og preget av velstand for det lokale aristokratiet. De levningene vi ser i kulturlandskapet i dag, med alle de store gravhaugene og helleristningsfeltene, vitner om et velorganisert overskuddssamfunn. Det nye metallet i denne perioden, bronsen, spilte en viktig rolle i samfunnet. Gjennom kontrollen over tilgangen til bronseprodukter ¿ våpen, redskaper og smykker ¿ konsoliderte det fremvoksende stormannssjiktet sin posisjon i samfunnet. Bronsefunnene fra Lista har i mange tilfeller sin opprinnelse langt borte, enten i Danmark eller på Kontinentet. Kanskje er det den viktige kontakten over havet med mektige slekter på Jylland og lenger sør som uttrykkes i skipsristningene. Pennefeltet er blant de aller mest verdifulle kulturminnene fra bronsealderen i Vest-Agder.

Fornminneområdet eies i dag av Universitetet i Oslo. I 2005 ble det åpnet en tursti fra Lista fyr til Lofjell. Den passerer gjennom fornminnefeltet ved Jærberget. 

Tekst: Frans-Arne Stylegar og Yvonne Willumsen
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012.